Polityka prywatności

Administratorem  danych osobowych  w rozumieniu  art. 4  pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego  dalej  RODO jest OTPB MENSANA sp. z o.o., mieszcząca się pod adresem 31-146 Kraków, ul. Długa 64/6, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS 0000265835 NIP 677-22-79-034 REGON 120327225 Kapitał zał. 100 000 zł

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  telefonicznie 512-072-762 lub listownie na adres: OTPB MENSANA sp. z o.o., 31-146 Kraków, ul. Długa 64/6

Przetwarzanie danych osobowych w przypadkach w których występujemy o zgodę Użytkownika następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, a dotyczy to wykorzystania  adresu email, udostępnionych instrumentów elektronicznych oraz danych identyfikacyjnych do porozumiewania się na odległość i świadczenia usług drogą elektroniczną. Występujemy także o zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu zapisów na organizowane przez OTPB MENSANA kursy i szkolenia. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji umowy. Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celu obsługi administracyjnej oraz finansowej (np. kontakt sekretariatu w sprawie spotkań z terapeutami, wystawianie faktur) a także dla celów niezbędnych do realizowania diagnozy i terapii w naszym Ośrodku.

Jeżeli nie występujemy o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa.

Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków, reklamacji Użytkownika oraz udzielania odpowiedzi na nie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Gdy przetwarzamy dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług  podstawą prawną przetwarzania danych osobowym jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

OTPB MENSANA sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie:
  • dane identyfikujące osobę w tym imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, wykształcenie, miejsce pracy, staż pracy;
  • dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail i numer telefonu;
OTPB MENSANA sp. z o.o. zbiera dane osobowe od Użytkowników na podstawie udzielonych przez Użytkownika upoważnień lub w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez OTPB MENSANA sp. z o.o. następującym kategoriom podmiotów:
podmiotom wspierającym OTPB MENSANA sp. z o.o.  w prowadzonej działalności  w oparciu o odpowiednie klauzule  chroniące dane osobowe Użytkownika w prowadzeniu działalności tj. gabinety psychologiczne, firmy kurierskie,  pocztowe, telekomunikacyjne, firmy wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną (hosting), firmy wykonujące usługi księgowo – podatkowe oraz przelewy i płatności np. banki.

Okres przez który przechowujemy dane osobowe Użytkownika:
  • dla celów realizacji umowy szkolenia -  przez okres trwania umowy;
  • dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń - do momentu przedawnienia się potencjalnych roszczeń z tego tytułu;
  • dla celów związanych z prowadzeniem ewentualnych postępowań sądowych - do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia sądowego;
  • dla celów prowadzenia obligatoryjnej sprawozdawczości OTPB MENSANA sp. z o.o. przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego;
  • dla celów archiwalnych po wygaśnięciu umowy dane są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba, że przepisy prawa przewidują krótszy okres;
  • dla celów marketingu – do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.
Informujemy, że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownikowi przysługuje  także prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od OTPB MENSANA sp. z o.o.  danych osobowych  w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Wykonywanie tych praw następuje w oparciu o art 15-22 RODO.

Dodatkowo informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że chronimy z największą starannością powierzone nam przez Państwa dane za pomocą wszelkich dostępnych naszej wiedzy i naszym możliwościom środków.
 
UP