Terapia samookaleczeń i zaniżonej samooceny u młodzieży

Podstawowe informacje

Terapia samookaleczeń i zaniżonej samooceny u młodzieży

20-godzinny warsztat

Termin szkolenia:
19-20.11.2022r.

Miejsce szkolenia:
siedziba OTPB MENSANA ul. Długa 64/6, Kraków - szkolenie jest zaplanowane w formie stacjonarnej, w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej, najpóźniej na dwa tygodnie przed jego terminem poinformujemy o ostatecznej jego formie

Odbiorcy szkolenia:
Psycholodzy, psychiatrzy, terapeuci, pedagodzy, nauczyciele oraz studenci ostatnich lat powyższych kierunków.

Cele szkolenia:
 • Przedstawienie rodzajów, form i funkcji samouszkodzeń oraz powiązania z próbami samobójczymi,

 • Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania interwencji terapeutycznych wobec nastolatka w sytuacji ujawnienia zachowań samouszkadzających,

 • Nabycie umiejętności pracy z rodzicami nastolatka z samouszkodzeniami

 • Omówienie postawy terapeuty i form dbania o siebie w pracy z pacjentami z samouszkodzeniami,

 • Przedstawienie źródeł zaniżonej samooceny,

 • Nabycie umiejętności stosowania technik poznawczych, doświadczeniowych i behawioralnych w terapii samooceny


Forma prowadzenia zajęć:
Wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach.

Korzyści z uczestnictwa:
Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy będą:
 • rozpoznawać zachowania samouszkadzajace i reagować na ich pojawienie się,
 • rozumieć pojawianie się zachowań samouszkodzających i odpowiadać zgodnie z ich funkcją,
 • przeprowadzić psychoedukację dla rodziców na temat samouszkodzeń
 • zaplanować przebieg terapii zgodnie z konceptualizacją samouszkodzeń,
 • przeprowadzić interwencje pozwalające nastolatkowi na rezygnację z zachowań samouszkadzających,
 • poradzić sobie z obciążeniem związanym z pracą z osobami z samouszkodzeniami
 • lepiej rozumieć mechanizmy związane z kształtowaniem się samooceny
 • stosować techniki pozwalacie na uzyskanie adekwatnej samooceny.
Koszt:
620zł

O zakwalifikowaniu do szkolenia decyduje przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty za kurs.
Uwaga! Brak opłaty jest traktowany jak rezygnacja ze szkolenia!

Opis szkolenia

Samouszkodzenia to objaw wzbudzający wiele emocji. Często wywołuje lęk i poczucie bezradności zarówno u nastolatków, ich rodziców, a także u terapeuty. Charakteryzuje się nacinaniem, przypalaniem, uderzaniem lub inną formą uszkodzenia ciała. Jak każde zachowanie może być komunikatem. Wydaje się, że aby dobrze zaplanować interwencję, trzeba prawidłowo odczytać komunikat i temu właśnie służy to szkolenie.
Z kolei samoocena jest ważnym aspektem terapii osób samookaleczających się, których samoodtrącający stosunek do siebie sprzyja dokonywaniu samouszkodzeń.

Program szkolenia:
 • Rodzaje, formy i funkcje samouszkodzeń.
 • Związek między samouszkodzeniami a próbami samobójczymi.
 • Czynniki ryzyka samouszkodzeń i czynniki chroniące przed nimi.
 • Postępowanie w sytuacji ujawnienia zachowań samouszkadzających.
 • Samouszkodzenia – model biopsychospołeczny.
 • Interwencje terapeutyczne stosowane w zależności od rodzaju i intensywności dokonywania samouszkodzeń.
 • Praca z rodzicami pacjenta samuszkadzającego się.
 • Postawa terapeuty – „czułe punkty” i dbanie o siebie.
 • Samouszkodzenia a zaburzenia współwystępujące.
 • Mechanizmy kształtowania się samooceny.
 • Techniki poznawcze, doświadczniowe i behawioralne w pracy z samooceną.

Prowadzący:
mgr Helena Krauze - Psycholog, Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny w trakcie certyfikacji.

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (dwie specjalności psychologia kliniczna oraz psychologia społeczna). Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie oraz podyplomowe studia Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Specjalizuje się w psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zaburzeń lękowych (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, PTSD, napady paniki, zespół lęku uogólnionego, fobia społeczna), zaburzeń nastroju (depresja, CHAD, dystymia), zaburzeń eksternalizacyjnych (ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania), zaburzeń ze spektrum autyzmu, nieprawidłowo kształtującej się osobowości i zaburzeń osobowości. Pomaga osobom przeżywającym długotrwały stres, wspiera rodziców dzieci cierpiących na zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego lub mającym trudności wychowawcze. Prowadzi diagnozy psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia. Pracuje pod stałą superwizją.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie bogaty zestaw materiałów w formie elektronicznej, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w 20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.

Karta zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać tradycyjną pocztą. Ostatecznym potwierdzeniem udziału jest dokonanie wpłaty na konto. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie dowodu wpłaty mailem lub pocztą.

...


UP