Regulamin NODN MENSANA

Warunki ogólne:
 1. W ramach działalności Ośrodka prowadzone są zajęcia edukacyjne w formie warsztatów, wykładów, seminariów, superwizji, grup wsparcia, konferencji i mini konferencji. Zajęcia prowadzone są przez pracowników NODN MENSANA oraz innych - upoważnionych przez dyrekcję Ośrodka - specjalistów. Wszyscy prowadzący zajęcia posiadają odpowiednie kwalifikacje, poświadczone właściwymi dokumentami.
 2. Jednostka wykładowa trwa 45 minut.
 3. Oferta szkoleniowa dostępna jest na stronie www.mensana.pl. Istnieje możliwość dostosowania zamówienia do potrzeb klienta.
 4. Szkolenia odbywają się na terenie NODN MENSANA, w siedzibie zamawiającego lub w wynajętej sali.
 5. Każda oferta szkoleniowa zawiera cenę za udział w zajęciach.
 6. W przypadku klientów instytucjonalnych NODN MENSANA dopuszcza negocjacje cen dla stałych klientów.
 7. Szkolenia dla indywidualnych uczestników organizowane są w siedzibie NODN MENSANA pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby uczestników. W szczególnych przypadkach dyrektor Ośrodka decyduje o uruchomieniu kursu z mniejszą liczbą uczestników. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.
 1. Uczestnicy szkoleń mają prawo otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie wydaje się na prośbę uczestnika po uzyskaniu niezbędnych danych.
 2. Opłata za kurs dla klientów indywidualnych obejmuje udział w zajęciach, materiały w formie papierowej lub dostęp do materiałów w formie elektronicznej, poczęstunek (kawa, herbata, ciastka), certyfikat udziału ODN (dla uzyskania certyfikatu wymagana jest co najmniej 70% frekwencja oraz wypełnienie wszystkich warunków kursu - praca domowa, praca zaliczeniowa itp.).

Warunki zgłoszeń:
 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej na stronie www.mensana.pl i przesłanie jej mailem lub pocztą na adres wskazany na formularzu zgłoszeniowym. Poprawne wypełnienie karty umożliwia  obsługę szkolenia.
 2. Potwierdzeniem zamówienia szkolenia przez klienta instytucjonalnego jest przesłanie opieczętowanej i podpisanej karty potwierdzenia szkolenia, która zawiera wszystkie informacje na temat realizacji zamówienia lub podpisanie umowy określającej warunki szkolenia.
 3. NODN MENSANA nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w realizacji zlecenia wynikłe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego (brak danych, w szczególności imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz danych kontaktowych - e-mail, adres, telefon).
 4. NODN MENSANA nie prowadzi rezerwacji telefonicznej miejsc na szkoleniach. Warunkiem wpisania na listę jest wypełniona Karta zgłoszenia na szkolenie oraz wplata zaliczki.

Opłaty:
 1. Wpłat za szkolenia i konferencje można dokonywać przelewem na konto, przekazem pocztowym lub - w wyjątkowych wypadkach - gotówką, w siedzibie Organizatora.
 2. W przypadku realizacji szkolenia poza terenem miasta Krakowa do kosztu szkolenia doliczany jest koszt dojazdu i noclegu wykładowców oraz inne koszty organizacyjne.
 3. Indywidualny uczestnik szkolenia winien uiścić wstępną opłatę za szkolenie (zaliczka) w wysokości min. 50% ceny szkolenia w terminie do trzech dni (72 godziny) od nadesłania zgłoszenia lub zgodnie z harmonogramem wpłat podanym przez Ośrodek. Całość wpłaty za szkolenie winna być uiszczona najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem szkolenia. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie  będzie równoznaczny z anulowaniem zgłoszenia.
  Powyższe zasady nie dotyczą kursu Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo – behawioralne (patrz Harmonogram wpłat kursu).
 4. Ośrodek wystawia rachunki lub faktury; osoby zainteresowane uzyskaniem rachunku proszone są o wypełnienie rubryki z danymi do rachunku w karcie zgłoszenia.

Wypadki szczególne:
 1. W przypadku odwołania lub przełożenia terminu szkolenia z powodów leżących po stronie Ośrodka (tj. choroba prowadzącego, wypadek losowy, brak dostatecznej ilości uczestników) całość kwoty zostaje zwrócona na konto zamawiającego lub przekazana na poczet kolejnej edycji szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu w okresie od 30. do  7. dnia przed rozpoczęciem szkolenia ośrodek zwraca 80% wpłaconej ceny szkolenia. W razie rezygnacji ze szkolenia w okresie poniżej 7. dnia przed terminem szkolenia, kwota wpłacona na poczet szkolenia nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku nieobecności na szkoleniu lub  spóźnieniu się uczestnika przekraczającym 30% czasu trwania szkolenia (które uniemożliwia otrzymanie certyfikatu) z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, cena za szkolenie nie podlega zwrotowi. W szczególnych przypadkach losowych dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o umożliwieniu nieodpłatnego udziału w innej edycji szkolenia.
 4. Za rezygnację ze szkolenia  uważa się osobiste, mailowe, telefoniczne zgłoszenie nieobecności na szkoleniu i otrzymanie potwierdzenia uzyskania tej informacji przez pracownika NODN MENSANA (e-mail, list).
 5. Jeżeli uczestnik szkolenia w znaczący sposób utrudnia innym słuchaczom udział w szkoleniu (np. nie stosując się do ogólnie przyjętych norm społecznych i zasad ustalonych na szkoleniu, pozostając pod wpływem substancji psychoaktywnych itp.) zostanie usunięty ze szkolenia. W takiej sytuacji opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

UP